hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Bedestenler

BedestenAFYONKARAHİSAR - BEDESTENLER

E-mail Print PDF

Afyonkarahisar’daki Bedestenler 

1-) Umur Bey Bedesteni: Anadolu Beylerbeyi Umur Bey tarafından XV. asrın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Ancak bu bedestenin harabe haline geldiği, XVI. yüzyıl kayıtlardan anlaşılmaktadır. XVIII. yüzyılın ikinci yarısına kadar harap durumda kalan bedesten, bu tarihten sonra yıkılmaya yüz tutmuştur. Bedestenin yeri hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber, bedesten Paşa Camii yanında olmalıdır. 

2-) Bezâzistân-ı Cedîd (Yeni Bedesten): Bu bedestenin varlığına daha XV. yüzyılın ikinci yarısında rastlanılmaktadır. 1575 tarihli vakıf tahrir defterine göre Yeni Bedesten’in yarı hissesi Şeyh Abdurrahim (Mısrî)’ye aittir. Buna göre bedestenden hissesine düşen yıllık 420 akçeyi Hz. Peygamber’in ve Hulefâ-i Râşidîn’in rûhlarına Kurân okuması için vakfetmiştir. Bedestenin diğer yarı hissesi ise Şeyh Abdurrahim Mısrî’nin kardeşi Mustafa’ya ait olup, o da buradan elde ettiği geliri bir kısım dükkanların geliriyle beraber Kurân okunması için vakfetmiştir. XVII. yüzyılda da mevcut olan bu bedesten daha sonraları harap olup yıkılmış olmalıdır. 

3-) Cağaloğlu Rüstem Paşa Bedesteni: 1550-1553 yılları arasında Cağaloğlu Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Lakin bu bedesten yapılışından yüzyıl kadar sonra harap duruma gelmiştir. Bu sebeple yeri ve binası XVII. yüzyılın ikinci yarısında üç kadı, mütesellim ve mimar tarafından yapılan keşif sonucu, bir mimara 500 kuruşa satılmış, lakin yıkılmasına izin verilmemiştir. Söz konusu bedesten XX. yüzyıl başlarına kadar ayakta kalmış, daha sonra yıkılarak yerine şimdiki bedesten inşa edilmiştir. 

4-) Felezâde Bedesteni: XVII. yüzyıl ortalarında Afyonkarahisar’da Felezâde adıyla bir bedestenin mevcut olduğu bilinmektedir. Ancak ne zaman yapıldığına dair bir bilgi yoktur. Felezâde adı, 1584’den önce Afyonkarahisar Sancağı muhafazasına atanan ve oldukça iyi hizmetler yapan Felezâde Süleyman Çavuş’tan gelmektedir. Öyle ki hizmetlerindeki başarısından dolayı Süleyman Çavuş’tan sonra yerine 1584’te oğlu Mehmet Çavuş tayin edilmiştir. Bu bedesten muhtemelen bu aile tarafından yaptırılmıştır. Felezâde Bedesteni’nin yeri şimdiki belediye çarşısı ile bedesten arasındaki meydandır. Sonraki dönemlerde adı geçen Küçük Bezazistan veyahut onun yerinde olması kuvvetle muhtemeldir. 

5-) Büyük Bedesten: Bu yapının adına XIX. yüzyıl mahkeme kayıtlarında rastlanılmaktadır. Bugün herhangi bir kalıntısı olmayan bu bedesten hakkında geniş bilgiye sahip değiliz. 

6-) Küçük Bedesten: Bu bedestenin adı da XIX. yüzyıl mahkeme kayıtları nda geçmektedir. Hakkında geniş bilgiye sahip değilsek te Felezâde Bedesteni’nin yerine inşa edilmiş olması muhtemeldir. 

7-) Taş Bedesten: Otpazarı Camii Evkafı’na dahil olan bu bedestenin adına da XIX. yüzyıl mahkeme kayıtlarında rastlanılmaktadır. Ne yazık ki bu bedesten hakkında da ayrıntılı bilgimiz yoktur. 

8-) Hacı Bekir Tiryaki Bedesteni: 1914 yılında daha önce Mimar Sinan tarafından yapılan ancak zamanla harap olduğundan dolayı yıkılmaya yüz tutan Cağaloğlu Rüstem Paşa Bedesteni’nin yerine Hacı Bekir Tiryaki tarafından yaptırılan şimdiki bedestendir.

Kaynak: Özer Küpeli

 

ŞANLIURFA BEDESTENİ (KAZZAZ PAZARI)

E-mail Print PDF

ŞANLIURFA BEDESTENİ (KAZZAZ PAZARI), Gümrük Hanı'nın güneyine bitişik olarak 1562 yılında inşa edilmiştir. 1740 tarihli Rızvan Ahmet Paşa Vakfiyesi'nde Bezzazistan adıyla geçen bu çarşının tamir ettirildiği yazılıdır.

Kapalı çarşı şeklindeki Bedesten düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. Doğuda Han Önü Çarşısı'na açılan ana kapısı, Sipahi Pazarı'na açılan Batı kapısı, Pamukçu Pazarı'na açılan güney kapısı ve Gümrük Hanı'na açılan kuzey kapısı olmak üzere 4 kapısı bulunmaktadır. Batı kapısının, sipahi pazarındaki bir dükkânın bozulmasıyla açıldığı vakfiyesinden anlaşılır.

Çarşıda sağlı sollu iki sıra halinde uzayan dükkânlar bir metre yüksekteyken 1998 yılındaki ŞURKAV’ın yaptığı yenileme sırasında yer seviyesine indirilmiştir. Yapı günümüzde yöresel giysi ve aksesuarların satıldığı çarşı olarak kullanılmaktadır. Şanlıurfa Bedesteni Anadolu'da otantik değerini yitirmeyen ender çarşılardandır.

 

ADANA BEDESTENİ

E-mail Print PDF

Mimari tarzına göre 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen Adana Bedesteni, kitabesine ise göre 1267 H. (1850) tarihinde Kel Hasan Paşa tarafından onartılmıştır. Bugün Bedesten içinde yer alan dükkanlar mimari özelliklerini kaybetmiş durumdadır.

Bedesten, çarşı içinde ve Büyük Saat Kulesinin tam karşısında bulunmaktadır. Çevresi yeni yapılmış dükkânlarla kapanmış olan kapalı çarşı, bedesten olarak adlandırılmakta ise de klasik Bedesten mimarisinden çok, arastalara daha uygun bulunmaktadır.

Boyuna uzanan dikdörtgen planı, orta koridor ile üç bölüme ayrılmış olup, orta bölüm yanlara göre daha yüksek olarak inşa edilmiştir. Orta kısmın iki yanında dükkanlar sıralanmakta ve bu dükkanlar orta koridora dikey gelecek şekilde ve beşik tonozla örtülmüştür. Orta kısmın üst örtüsü boydan boya uzanan beşik tonoz halindedir. İki yan duvarında yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlanan arastanın biri doğuda, diğeri batıda bulunan iki kapısı vardır. Doğu kapısının sağ kenarı üzerinde silik vaziyette XIX. yüzyılda yapılmış tamiratı gösteren kitabe bulunmaktadır.

Read more...
 

AMASYA - GÜMÜŞHACIKÖY (KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA) BEDESTENİ

E-mail Print PDF

AMASYA - GÜMÜŞHACIKÖY BEDESTENİAMASYA - GÜMÜŞHACIKÖY BEDESTENİ - SAAT KULESİ

Amasya ili Gümüşhacıköy ilçe merkezinde, Köprülü Camii'nin güneyinde yer alır. Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1660 yılında kendi adına camiinin külliyesi olarak yaptırılmıştır. Doğu-batı yönünde ince uzun dikdörtgen planlıdır. Dört kapılı yapının özellikle meydana bakan kapısı diğerlerine göre daha özenli olup üzerine 1900 yılında Yanyalı Mustafa Paşa’nın oğlu Ali Rıza Bey tarafından saat kulesi ilave edilmiştir.

Arada uzun dikdörtgen iki yanına sıralanmış beşik tonoz örtülü dükkanlardan oluşmaktadır. Avluya bakan cepheler her bölümü oluşturan yüksek sivri kemerler ve bunların aralarındaki payandalarla süslüdür. Üst kısımda cephe boyunca payandaların çevresini de dolaşarak uzanan derin silmeler iç mekana ayrı bir görünüm ve hareket kazandırmıştır.

Zamanla yapılan restorasyonlar sonucu kısmen değişikliğe uğrayan bedestenin giriş kapılarındaki kırmızı-beyaz kemer örgüsü dikkat çekmekte olup yapıya ayrıca renk katmıştır. 1900’lerde yapılan saat kulesinin yıkılması üzerine yerine bugünkü kulelerin yapıldığı bilinmektedir.

 

İZMİR TİRE - TAHTAKALE BEDESTENİ VE ÇARŞISI

E-mail Print PDF

İZMİR TİRE - TAHTAKALE BEDESTENİSicil kayıtlarına göre, Tire Kent Çarşısı, Bizans Döneminde Bedesten Semti'dir. Reifchtal, Bedesteni 8 veya 9. yüzyıl yapısı olarak nitelendirir.

Fetihle birlikte Aydınoğulları’nın da, bu çarşıyı merkez olarak ele aldıkları anlaşılıyor. Kısacası, Bedesten çevresi 14. yüzyılda “Çarşı” konumu özelliğini taşırken, Beylik Devri Çarşısı, “Yukarı Çarşı”dır ki, burası kentin Türkler öncesi çarşısıdır. Bizans Bedesteninin çevresinden kuzeye doğru oluşan bu çarşı ve pazar yeri, Osmanlı’larca da kullanılmıştır.

Sekiz kubbeli Bedesten, dört yöne açılan kapıları ile, kentin yüzyıllar boyu, ana çarşısı olmuştur ki, iç dükkânları, Rum Bezazların Ticarethaneleri olarak çalışmıştır. Bedesten'in toplam 28 dükkânı bulunmaktadır.

Bedesten çevresindeki oluşum, Beylikler Dönemi’nden itibaren, kuzeye sarkar. İlginçtir ki, Uzun Çarşı'nın doğu ve batısını oluşturan caddeler de mükemmel plân ölçülerine sahiptir.

İlk Osmanlı çarşı plânı, Halil Yahşi Bey tarafından uygulamaya konulmuş olup, 600 yıldır çalışmakta olan Tahtakale Çarşısıdır.

Tire toprakları, Müslüman Türklerce fethedilince, bu milletin ruh derinliği ve sanat zenginliğiyle tanışan kent, yeniden canlandı, güzelleşti, bu aşk ile Türk Dünyasının diğer kentlerinden, çok daha fazla ışıldadı.

Kaynak : Munis Armağan

İZMİR TİRE - TAHTAKALE BEDESTENİ

Fotoğraf: Dick Osseman

 


Page 2 of 9


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat